نشريات سايبرنتيک

محمد سلطانی فر مدیر مسوول ایران نیوز در گفتگو با همشهری عنوان کرده است که مطبوعات الکترونیکی ساختار جوامع را تغییر می دهند.
او در این گفتگو در باره ویژگي های نشريات سايبرنتيک مطالب جالبی ارائه کرده است.
اين گفتگو در صفحه اجتماعی روزنامه همشهری روز ۵شنبه ۲۳/۸/۸۱منتشر شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید