بازنگری در مفاهيم خبرنويسی

اگر قرار باشد که خوانندگان وشنوندگان در سراسر جهان ، گزارش های صادقانه و جامع تری از رویدادها ، تحرکات و تغییرات ، هم در مورد کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته دریافت کنند، معیارهای مرسوم انتخاب و گزارش خبر و بسیاری از ارزش های خبری پذیرفته شده ، نیاز به بازنگری و ارزیابی دوباره دارند.

/ 0 نظر / 12 بازدید