مطبوعات در قانون اساسی رومانی

جمهوری سوسیالیستی رومانی در دو اصل از قانون اساسی خود به بررسی وضعیت و حقوق مطبوعات پرداخته است. این دو اصل را با هم مرور می کنیم:
اصل 28 :آزادي بيان و مطبوعات و تظاهرات و سخنراني براي شهروندان روماني تضمين مى‏شود.
اصل 29 :آزادي بيان و مطبوعات و اجتماعات و سخنراني و تظاهرات نبايد با اهداف خصمانه نسبت به نظام سوسياليستي و عليه منافع طبقه كاركٌر باشد.
هر كٌونه اجتماع فاشيستي و ضد دمكراتيك ممنوع است، شركت در اينكٌونه اجتماعات و تبليغات فاشيستي يا ضد دمكراتيك طبق قانون موجب مجازات است.

/ 1 نظر / 7 بازدید
قلم به دست مزدور!

سلام ! امیدوارم همه جا به حق آزادی مطبوعات احترام بگذارند. تا هیچ قدرتی خود را مصون از نقد نداند. به ما هم سر بزن !