ژورنالیسم از دید مارکز

گابریل گارسیا مارکز ، خبرنگار و نویسنده معروف آمریکای لاتین می گوید:« به عقیده من ژورنالیسم یک نوع ژانر ادبی و گونه ای تعبیر و عرضه واقعیت است. مثل داستان یا تئاتر. وقتی کار ژورنالیستی می کنم بسیار سختگیر ودر خصوص واقعیت دقیق و باریک بین هستم. اما شیوه هایی در گزینش و نگاه کردن به واقعیت دارم که بسیار ادبی است.در واقع شیوه مشاهده یکسانی را در ژورنالیسم بکار می بندم. به سبب رویکردی که به ادبیات دارم چیزی را می بینم که دیگران نمی بینند. از سوی دیگر ژورنالیسم مددکار من در ادبیات است. دقیقا از آن روی که به من یاری می کند تا همیشه تماسم را با واقعیت حفظ کنم. من در گزارش های ژورنالیستی داستان هایی را نقل می کنم که بسیاری از خبرنگاران تنها برای دوستان خود نقل می کنند. »

/ 0 نظر / 3 بازدید