مطبوعات در قانون اساسی آلمان

اصول ۴و۵ قانون اساسی کشور آلمان به بررسی آزادی افراد و مطبوعات اختصاص دارد.آنها را بخوانید:
اصل 4 :۱ - آزادي ايمان و وجدان و آزادي عقيده مذهبي يا فكري مصون از تجاوز خواهد بود.ا
۲ - اجراي بدون مزاحمت آيين مذهبي تضمين می باشد.ا
۳ - هيچ فردي را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامي كه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نمی توان كرد. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين میكٌردد.ا
اصل 5 :۱ - هر فردي حق دارد عقيده خود را آزادانه به وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعي كه در دسترس همكٌان است بر اطلاعات خويش بيفزايد. آزادي مطبوعات و آزادي نشر اخبار به وسيله راديو و فيلم تضمين شده است. سانسور به هيچ وجه وجود نخواهد داشت.
۲ - اين حقوق به وسيله مقررات قانون عمومي و مواد قانوني مربوط به حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصي تحديدپذير است.ا
۳ - هنر و دانش و تحقيقات علمي و تعليمات آزاد است. آزادي تعليم نبايد به كاهش وفاداري نسبت به قانون اساسي منجر بشود.

/ 0 نظر / 11 بازدید