گذارها در خبرنویسی

یکی از مهمترین مهارت های خبر نویسی استفاده از گذارها(transition) است. گذارها عبارت ها و پاراگراف هایی می باشند که استخوان بندی خبر را محکم می کنند و به تعبیر دیگری سیمان خبرها هستند.
در میان انواع گذارها مهمترین آنها گذار از لید خبر به پاراگراف دوم خبر است .اگر خواننده ماهی و تیتر قلاب صید است گذار به پاراگراف دوم حکم کشیدن قلاب را دارد.در حقیقت گذارها خواننده را از یک واقعیت به واقعیت دیگر از یک مکان به مکان دیگر واز یک زمان به زمان دیگر می کشانند.
گذارها عناصر جدانشدنی اخبار و حلقه های رابط بین پارا گراف های خبر هستندکه البته هر اندازه طبیعی تر جلوه کنند و با حداقل توجه توام باشند مطلوب تر خواهد بود .اغلب ویراستاران بر این اساس خواهان کاربرد گذارهای آرام و نامحسوس (Unobtrusive)می باشند.
نمونه هایی از گذار های رایج در خبر نویسی عبارتند لز :
علاوه بر این - افزون بر این - ضمنا - اما- به این ترتیب - به علاوه - در همین حال - همچنین - گفتنی است- در پایان- با این همه - لازم به یادآوری است - بالاخره و... .
برداشت آزاد از کتاب:
خبر نویسی -شکرخواه یونس - چاپ پنجم - تهران- 1379 - مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - ص 42و43


/ 0 نظر / 10 بازدید