روزنامه نگاران و حاکميت

مخلص همگی! شب بخير
امشب دوست خوبم سرباز وظيفه خوش تیپ نظام مقدس جمهوری اسلامی! در کنار من است و حسابی در کنار او خوش می گذرد.از حميد خواستم که درباره روزنامه نگاری جمله ای بگويد آخر او روزنامه نگار است و از آنهايی که سرش حسابی بوی قورمه سبزی ميدهد. حميد معتقد است آدم حالش از بعضی روزنامه نگاران بهم می خورد . آنهايی که می خواهند با سو استفاده از جايگاه مقدس مطبوعات وارد ساخت حاکميت شوند و برای تطهير خود شوراها را جدای از حاکميت می دانند. يا ما نمی فهميم يا آنها. ما که می فهميم پس ....

/ 0 نظر / 16 بازدید