برندگان حقیقی جنگ رسانه ها

در جنگ سوم خلیج فارس، سیاست های مختلفی بر روند انتشار و تولید اخبار مربوط به این جنگ حاکم است. در یک تقسیم بندی عمده می توان این سیاست ها را در سه گروه متفاوت جای داد:
●گروه اول شبکه های خبری و خبرنگارانی هستند که با شعار طرفداری از صلح و گفتگو برای حل مناقشات جهانی، اقدام به ارائه اخبار و گزارش های گوناگون از این جنگ با ماهیتی منفی کردند.این گروه از رسانه ها بخش اعظمی از اخبار و اطلاعات خود را صرف نمایش تصاویر کشته شدگان غیر نظامی و تلفات و خسارات مادی و معنوی جنگ و نمایش چهره ای تاریک و زشت از نیروهای آمریکایی و انگلیسی می کردند. پوشش وسیع اخبار مخالفت های جهانی با جنگ و اظهارات مقامات کشور های مختلف در مخالفت با تهاجم به عراق از دیگر تاکتیک های خبری این رسانه ها است.
●گروه دوم شامل رسانه های طرفدار جنگ است که با تاکید بر سیاهکاری های رژیم صدام و یاد آوری اقدامات وی در سالیان گذشته، همچون راه اندازی دو جنگ منطقه ای و تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی، در صدد مشروعیت بخشیدن به لشگر کشی آمریکا و انگلیس به منطقه هستند.آنها با پخش تصاویر شادمانی مردم عراق از پایان حکومت صدام و استقبال از نظامیان آمریکایی یا پخش شکلات بین کودکان عراقی توسط سربازان آمریکایی تلاش دارند تا هجوم نظامی آمریکا و انگلیس را برای مردم عراق نوید بخش آزادی و دموکراسی قلمداد کنند.
هر دو گروه فوق با این اقدامات تلاش دارند تا دیدگاه خود را به مخاطبان خویش القا و گروه تقابل را محکوم کنند.
●در این میان دسته سومی از رسانه ها بدون توجه به هر یک از این دیدگاه ها تنها به ارائه گزارش و تصاویر مختلف از تمامی ابعاد جنگ می پردازند و همان طور که مردم زخمی عراق را در بیمارستان ها نشان میدهند از سقوط مجسمه صدام در بغداد توسط مردم عراق هم خبر میدهند.
به اعتقاد من برندگان اصلی جریان اطلاع رسانی در جنگ سوم خلیج فارس این گروه از رسانه ها هستند چرا که بدون هیچ پیشداوری تنها و تنها به انجام رسالت خود که همانا ارائه اطلاعات و گزارش های موثق به مخاطبان خود می باشد اقدام کرده و قضاوت را در این مورد که این جنگ امری مذموم و زشت است یا نجات بخش ملت عراق، به عهده مخاطبان خود می گذارند.
جالب است که هر یک از طرفین درگیر در جنگ این دسته از رسانه ها را به انتشار اخبار دروغ به نفع طرف مقابل محکوم می کنند اما افکار عمومی جهان بیشترین اعتماد را به اخبار و گزارش های این گروه از رسانه ها دارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید