پژوهش در حوزه علوم ارتباطات

دكتر سيد وحيد عقيلي ، سردبير فصلنامه رسانه و مدير گروه علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با دو هفته نامه« فرهنگ و پژوهش» به آسيب شناسي امر پژوهش در حوزه علوم ارتباطات اجتماعي پرداخته است.
بخش هايي از اين مصاحبه را كه در شماره 102 این نشريه به چاپ رسيده است بخوانيد:
●در سال هاي اخير با توجه به نقشي كه رسانه ها و تكنولوژي هاي نوين ارتباطي در جلب افكار عمومي و تأثير گذاري شان بر افكار بين الملل و منطقه اي در بيان تمايلات سياسي دارند تحقيق در ارتباطات اجتماعي تأثير رشته هاي حوزه ارتباطات و زير شاخه هاي آن همچون روزنامه نگاري ، تبليغات ، روابط عمومي و... را در بر مي گيرد.
● يكي از سريع و با اولويت ترين پژوهش هايي كه بايد در حوزه علوم اجتماعي انجام گيرد پژوهش در حوزه علوم ارتباطات است اما كمترين تعداد پژوهش در اين حوزه انجام مي شود.
● تحقيق در زمينه جامعه اطلاعاتي و آينده ايران از ديگر مواردي است كه پژوهش درباره آن به ندرت انجام گرفته است.
● اگر بخواهيم هر برنامه ريزي را براي دهه هاي آينده به صورت بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت در حوزه ارتباطات و اظلاع رساني انجام دهيم نياز به انجام پژوهش داريم.
●در سال هاي اخير پژوهش ها در حوزه كشاورزي يا صنعت با پيشرفت قابل قبولي روبرو بوده است اما در حوزه علوم اجتماعي با توسعه چشمگيري مواجه نبوده ايم.
● نكته اي كه در رابطه با تكنولوژي هاي نوين ارتباطي قابل ذكر است شناخت ، ارزيابي و بررسي جنبه هاي مختلف ايجاد و تاريخچه علمي آنهاست.

/ 0 نظر / 6 بازدید