وبلاگ نويسي به عنوان يك كنش

دكتر يونس شكرخواه روزنامه نگار و استاد ارتباطات دانشگاه از وبلاگ نويسي به عنوان يك كنش نام مي برد.
وی در گقتگو با ایران جمعه گفت: ارائه يك پديده يا رويداد در رسانه ها، خواه به صورت خبر يا گزارش يا مصاحبه و يا هر ژانر ديگر از ديدگاه نظريه پردازان انتقادگرا يك فعاليت يا كنش بي طرفانه و عاري از ارزش گذاري نيست.
شكرخواه افزود: از ديدگاه نظريه پردازاني كه عمدتا گرايش هاي ساختارگرايانه داشته و يا به تحليل گفتمان ها اتكا مي كنند، رسانه ها يك كنش هستند. بنابراين هر اقدام رسانه اي و يا به ديگر زبان ، هر نوع بازنمود رسانه‌اي (Representation) به طرز لاينحلي به ادراكات و گرايش هاي گزارشگران آن آغشته مي شود. به ديگر سخن ، رسانه ها صرفا يك تسمه نقاله براي حمل پديده ها يا مفاهيم نيستند، بلكه هر ادراكي حاوي نوعي نظريه يا ايدئولوژي است و به نظر مي رسد هيچ واقعيتي نمي تواند عاري از نظريه و به صورت خام باشد.
وی در ادامه تصريح كرد: بنابراين هر ادراكي براي آنكه گزارش شود، به رمزگذاري (encoding) نياز دارد و اين فرآيند ديگري است كه دوباره به ارزشگذاري آغشته مي شود و هيچ نويسنده يا گويش وري نيست كه از انتخاب كلمات ، نحودهي و يا سامان دادن به مفاهيم بي نياز باشد.
شكرخواه در تشريح اين نظريه اضافه كرد: در واقع بحث رسانه ها به مثابه يك كنش ، بحث پيرامون قالب هاي ذهني و يا تصورات ذهني و رفتارها و برخوردهاي قالبي (اشترتوپيstereotype ) است ، تصوراتي ثابت كه از چارچوب ها و پيشينه تاريخي برخوردارند. لذا تصورات و قالبهاي ذهني هنگامي كه بيان مي شوند، صرفا حالت تشريحي ندارند، بلكه از جنبه هاي ارزش گذارانه هم برخوردارند. در واقع بايد گفت كه قالب هاي ذهني از قبل وجود دارند، چون مردم آنها را با خود داشته و يا اينكه آنها را مي سازند. پس تصورات ذهني و يا رفتارهاي ثابت و قالبي ، شكل عملياتي شده پارادايم هاي فكري به عنوان واقعيت اجتماعي هستند و نوعي ساخت اجتماعي به شمار مي آيند. قاعده رسانه ها به مثابه يك كنش در مورد وبلاگ ها هم صادق است.
وی تاكيد كرد: نويسندگان وبلاگ ها هم از وبلاگ هاي خود به عنوان يك كنش استفاده مي كنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید